Truy cập nội dung luôn

Thành lập 4 hợp tác xã mới trong năm 2018

23-12-2018 16:42

Năm 2018, huyện Định Hóa thành lập mới 4 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 34 hợp tác xã. Các hợp tác xã thành lập mới năm 2018 gồm: Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Saemaul xóm tổ, xã Phượng Tiến; Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ thương mại tổng hợp Dương Hồng, xã Phú Đình; Hợp tác xã nông sản Phú Đạt, xã Sơn Phú và Hợp tác xã nông sản sạch Phượng Tiến.
Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ thương mại tổng hợp Dương Hồng, xã Phú Đình Đến nay, toàn huyện có 34 hợp tác xã, trong đó có 23 hợp tác xã đang hoạt động. Có 16 trang trại đạt tiêu chí, trong đó: Lĩnh vực chăn nuôi có 12 trang trại; lâm nghiệp 01 trang trại; 3 trang trại tổng hợp. Nhằm khuyến khích các hợp tác xã, trang trại phát triển, huyện đã có cơ chế chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho các hợp tác xã, trang trại với các định mức vay vốn 500 triệu/hợp tác xã; 300 triệu/trang trại. Năm 2018, huyện đã hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho Hợp tác xã chăn nuôi, sản xuất nông sản sạch Kim Phượng và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phúc Chu với định mức 500 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn cho trang trại Chăn nuôi lợn của ổng Vũ Văn Minh, xóm Thâm Bây, xã Đồng Thịnh và trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông La Quang Triệu, xóm Đồng Vượng, xã Bình Thành mỗi trang trại với định mức 300 triệu đồng. Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ Hợp tác xã Phú Đạt, xã Sơn Phú xây dựng kết cấu hạ tầng theo nguồn vốn hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng./.
Dương Chiêm (Đài TT-TH)