Truy cập nội dung luôn

Trong 5 năm xây dựng được 13 làng nghề.

17-07-2020 09:35

Trong 5 năm (từ 2015-2020) toàn huyện đã xây dựng được 13 làng nghề, nâng tổng số làng nghề trên địa bàn huyện lên 23 làng nghề. Trong đó, có 19 làng nghề chè và 04 làng nghề dệt mành cọ.

Ảnh: Làng nghề chè Phú Ninh, xã Phú Đình

Việc xây dựng và phát triển các làng nghề trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Các làng nghề trên địa bàn huyện đã tạo việc làm cho lao động lúc nông nhàn, làm tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân. Hiện nay các làng nghề trên đang từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường để tăng giá trị sản xuất. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Nhà nước để khuyến khích, hỗ trợ các làng nghề mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho làng nghề phát triển bền vững./.

Thực hiện: Dương Chiêm