Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

22-08-2019 05:03

Thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và hướng về cơ sở như: Đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách pháp luật…

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật

Hằng năm, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp các đối tượng từng khu vực. Cụ thể: Đối với người dân thị trấn, xã ven Quốc lộ, tỉnh lộ là các văn bản pháp luật về thuế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, Luật Giao thông đường bộ; khu vực nông thôn là các văn bản luật về bảo vệ công trình thuỷ lợi, bảo vệ và phát triển rừng, chính sách về dân tộc, tôn giáo; vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc ít người là Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu… kết hợp với phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, xoá đói giảm nghèo.

          Ngoài hình thức kể trên, hoạt động PBGDPL cho người dân trên địa bàn huyện còn được thực hiện thông qua nhiều kênh thông tin khác. Cụ thể, tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; duy trì tủ sách pháp luật tại Trung tâm Học tập cộng đồng. Ngoài ra, việc cơ quan Tư pháp duy trì các buổi xét xử lưu động tại nơi có người phạm tội, ở vùng sâu, vùng xa cũng là hình thức tuyên truyền có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn./.

Thực hiện: Dương Chiêm