Truy cập nội dung luôn

Ban Dân vận Huyện ủy

- Tên đơn vị: Ban Dân vận Huyện ủy Định Hóa

- Địa chỉ: Phố Tân Lập - Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3878.162

I.Lãnh đạo.

1. Trưởng Ban
Họ và tên: Hoàng Văn Đại
Năm sinh: 05/4/1964
Chức vụ: Ủy viên BTV - Trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Email: hoangdaihu@gmail.com

2. Phó Ban
Họ và tên: Nguyễn Văn Bẩy
Năm sinh: 05/9/1967
Chức vụ: Phó Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: bayhnd@gmail.com

3.Phó Ban
Họ và tên: Vi Thị Thuận
Năm sinh: 05/10/1979
Chức vụ: Phó Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Email: vithuan1979@gmail.com

 

 

II. Phân công nhiệm vụ:

 TT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Nhiệm vụ

 Email

 1

 Hoàng Văn Đại

 TB

- Phụ trách chung công tác của Ban.
- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác dân vận của huyện.

 hoangdaihu@gmail.com

2

 Nguyễn Văn Bẩy

 PTB

 - Tham gia chuẩn bị dự thảo các văn bản của Ban và của Huyện ủy.

 - Nắm tình hình hoạt động của khối dân vận chính quyền, đoàn thể.

 bayhnd@gmail.com

3

 Vi Thị Thuận

 PTB

 - Tham gia chuẩn bị dự thảo các văn bản của Ban và của Huyện ủy.

 - Phụ trách, chỉ đạo công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng của Ban Dân vận.

 vithuan1979@gmail.com

4

 Nguyễn Duy Dũng

 CV

 - Tổng hợp báo cáo.

 dungdvhu74@gmail.com

5

 Nông Thị Quyên

 CB

 -Công tác dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận

 quyendh88@gmail.com

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

 Ban Dân vận Huyện ủy là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận của đảng bộ, trong đó có công tác Dân tộc và Tôn giáo.

2.Nhiệm vụ.

2.1. Nghiên cứu, tham mưu cho Huyện ủy những chủ trương về công tác Dân vận. Tham gia chuẩn bị các quyết định của đảng bộ về công tác dân vận. Thẩm định các đề án và công tác dân vận trước khi trình Huyện ủy. Tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận của hệ thống chính trị, trong đó có công tác dân tộc và tôn giáo.

2.2. Hướng dẫn các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên về công tác dân vận. Hướng dẫn khối Dân vận của các Chi (Đảng) bộ trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ.

2.3. Giúp Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi tình hình, phong trào và nguyện vọng của nhân dân, tổng kết kinh nghiệm, thực hiện các chế độ báo cáo, kiến nghị và đề xuất chủ trương với Huyện ủy về công tác dân vận và những vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

 2.4. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai công tác tổ chức và kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ khối Dân vận. Tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ của hệ thống chính trị. Tham gia xây dựng Đảng ở các Chi (Đảng) bộ cơ quan khối Dân vận.

2.5. Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, nhất là các cơ quan trong khối hoạt động chung về công tác dân vận, công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… trong lĩnh vực công tác dân vận.

2.6. Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Huyện ủy giao.