Truy cập nội dung luôn

BQL các dự án Đầu tư và XD

- Tên đơn vị: Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280 3 778 645

I. Lãnh đạo.

1. Giám Đốc

Họ và tên: Lê Thị Hằng

Năm sinh:  1970

Chức vụ: Giám Đốc

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3778645

Email: hangbql70@gmail.com

2. Phó Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Đình Tuấn

Năm sinh:  1982

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3778645

Email: tuantckh2010@gmail.com

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Lê Thị Hằng

Giám Đốc

Phụ trách chung

hangbql70@gmail.com

2

Nguyễn Đình Tuấn

P.Giám Đốc

Phụ trách kỹ thuật

tuantckh2010@gmail.com

III.  Chức năng nhiệm vụ:  

1.  Chức năng.

Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình có chức năng thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành việc thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng công trình đúng nội dung quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành liên quan.

2. Nhiệm vụ.

- Chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng dự toán; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt theo quy định của Nhà nước.

- Lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời dự thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có đủ điều kiện năng lực (hoặc thuê các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực để thực hiện), báo cáo Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt.

- Đàm phán ký kết hợp đồng (bao gồm các hợp đồng khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị …)

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực (hoặc thuê các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình).

- Tổ chức nghiệm thu thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình.

- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả chi phí quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.