Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 6/BC-UBND Báo cáo tiết kiệm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 12/01/2022 Nguyễn Minh Tú
2 73/QĐ-UBND v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Định Hóa 10/01/2022 Nguyễn Minh Tú
3 03/KH-UBND v/v kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 04/01/2022 Nguyễn Minh Tú
4 4654/UBND-TCKH v/v đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 21/12/2021 Nguyễn Minh Tú
5 4651-UBND-TCKH v/v tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về hoạt động đấu thầu năm 2021 21/12/2021 Nguyễn Minh Tú
6 456/BC-UBND V/v Báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 huyện Định Hóa 21/12/2021 Nguyễn Minh Tú
7 450/BC-UBND v/v báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ 21/12/2021 Nguyễn Minh Tú
8 449/BC-UBND v/v báo cáo tình hình hợp tác xã đăng ký nhưng không hoạt động đề nghị giải thể trong giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện Định Hóa 20/12/2021 Nguyễn Minh Tú
9 370/BC-UBND V/v báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chỉnh phủ Và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh 18/11/2021 Nguyễn Minh Tú
10 3993/UBND-TCKH V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản 15/11/2021 Nguyễn Minh Tú
11 3912/UBND-VP V/v giao nhiệm vụ cho Phòng VHTT 10/11/2021 Đặng Thái Bình
12 3695/UBND-TCKH V/v hướng dẫn hồ sơ xác định tiêu chí nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trinh MTQG XD NTM năm 2021 27/10/2021 Nguyễn Minh Tú
13 3525/UBND-TCKH V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và ngân các nguồn vốn năm 2021 19/10/2021 Nguyễn Minh Tú
14 3448/UBND-TCKH v/v điều chỉn thiết kế công trình : Nhà văn hóa xóm Ao Sen, xã Kim Phượng 14/10/2021 Nguyễn Minh Tú
15 267/BC-UBND V/v tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 huyện Định Hóa ( tính đến thời điểm ngày 20/8/2021) 24/08/2021 Nguyễn Minh Tú
16 253/BC-UBND V/v báo cáo đánh giá kết quả phân cấp ngân sách và định mức phân bổ chi thường xuyên theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh 10/08/2021 Nguyễn Minh Tú
17 233/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiên dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 26/07/2021 Nguyễn Minh Tú
18 820/UBND-TCKH - v/v thực hiện giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Định Hóa 03/06/2020 Hoàng Văn Sơn
19 05/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 03/01/2020 Hoàng Văn Sơn