Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 210/UBND-TNMT v/v Tham gia ý kiến về ủy quyền của ông Nguyễn Mạnh Hùng với bà Nguyễn Thị Hồng TTCC 14/03/2019 Phạm Việt Dũng
2 212/UBND-NN V/v Đề nghị phối hợp giải quyết ý kiến của cử tri trong thực hiện dự án xây dựng trường PTDTNT THCS Định Hóa 14/03/2019 Phạm Việt Dũng
3 204/UBND-DT v/v Lập danh sách người DTTS có thành tích tiêu biểu gđ 2015-2019 12/03/2019 Phạm Việt Dũng
4 205/UBND-TP v/v Điều chỉnh hồ sơ của Ma Thị Ngọc xã Sơn Phú 12/03/2019 Hoàng Văn Sơn
5 206/UBND-BQLDA V/v Giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện khảo sát các công trình sửa chữa nâng cấp trường học thuộc nguồn vốn sự nghệp giáo dục năm 2019 12/03/2019 Hoàng Văn Sơn
6 207/UBND-TCKH V/v Thực hiện dự án kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn huyện Định Hóa 12/03/2019 Hoàng Văn Sơn
7 208/UBND-LĐTBXH V/v Thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2019 12/03/2019 Lộc Kim Tuyết
8 209/UBND-LĐTBXH v/v Giấy giới thiệu 12/03/2019 Lộc Kim Tuyết
9 63/KH-UBND v/v Triển khai thực hiện QĐ số 4201/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh TN về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện ĐH 12/03/2019 Hoàng Văn Sơn
10 31/TTr-UBND - v/v đề nghị Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường thu hồi đất thực hiện một số công trình trên địa bàn huyện Định Hóa 12/03/2019 Hoàng Văn Sơn
11 200/UBND-TCKH - v/v cung cấp tài liệu, hồ sơ CTMTQG Giảm nghèo gđ 2016-2020 phục vụ kiểm toán nhà nước KV X 11/03/2019 Hoàng Văn Sơn
12 201/UBND-VP V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019 11/03/2019 Hoàng Văn Sơn
13 202/UBND-KTHT v/v xác định hiện trạng nhà ở của các hộ chính sách theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg đã được các tổ chức khác hỗ trợ về nhà ở 11/03/2019 Phạm Việt Dũng
14 203/UBND-KTHT v/v Rà soát thống kê số liệu đường giao thông đến tháng 3 năm 2019 11/03/2019 Phạm Việt Dũng
15 194/UBND-TTVHTT v/v Phân công nhiệm vụ thành viên BTC Giải việt dã Tiền phong huyện Định Hóa năm 2019 08/03/2019 Lộc Kim Tuyết
16 195/UBND-NV v/v Rà soát, báo cáo việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ 08/03/2019 Hoàng Văn Sơn
17 196/UBND-NV V/v Giấy nghỉ phép 08/03/2019 Hoàng Văn Sơn
18 197/UBND-VP v/v Tham mưu các nội dung liên quan phục vụ việc xây dựng đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã 08/03/2019 Hoàng Văn Sơn
19 198/UBND-GPMB V/v Trả lời đơn của công dân 08/03/2019 Hoàng Văn Sơn
20 199/UBND-NN v/v Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư theo QĐ 1776/QĐ-TTg của TTCP 08/03/2019 Phạm Việt Dũng