Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 381/UBND-TNMT Công văn - v/v Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo tờ trình, phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh TN 23/03/2020 Hoàng Văn Sơn
2 73/BC-UBND Báo cáo - V/v sứ lý thông tin phản ánh trên báo Nông Nghiệp việt nam 22/03/2020 Hoàng Văn Sơn
3 376/UBND-VP Công văn - V/v thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 21/03/2020 Hoàng Văn Sơn
4 71/BC-UBND Báo cáo - V/v Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
5 70/BC-UBND Báo cáo - v/ Kết quả tổng hợp danh sách cán, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
6 373/UBND-BQLRATK Công văn - v/v Kiểm tra, rà soát tổ chức quản lý diện tích rừng và đất Lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê, UBND các xã, thị trấn đang quản lý 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
7 372/UBND-VHTT v/v Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong hoạt động Văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ lưu trú du lịch 20/03/2020 Đặng Thái Bình
8 371/UBND-VHTT Công văn - V/v Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
9 370/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn ngày 20/3/2020 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
10 369/UBND-VP Công văn - v/v Giao nhiệm vụ xử lý thông tin phản ánh trên báo Nông nghiệp VN 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
11 368/UBND-VP Công văn - v/v Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
12 367/UBND-NV Công văn - V/v Khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
13 366/UBND-VP Công văn - v/v Soạn thảo văn bản theo Quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ 20/03/2020 Hoàng Văn Sơn
14 365/UBND-VP Công văn - v/v giao nhiệm vụ công tác 19/03/2020 Hoàng Văn Sơn
15 364/UBND-VP Công văn - v/v Phương án Cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại cộng đồng 19/03/2020 Hoàng Văn Sơn
16 363/UBND-VP Công văn - v/v trao đổi ý kiến nhân sự dự kiến bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn huyện 19/03/2020 Hoàng Văn Sơn
17 362/UBND-KTHT Công văn - v/v Rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại 19/03/2020 Hoàng Văn Sơn
18 361/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn ngày 19/3/2020 19/03/2020 Hoàng Văn Sơn
19 360/UBND-DT Công văn - V/v Hướng dẫn rà soát xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2020 19/03/2020 Hoàng Văn Sơn
20 359/UBND-DT Công văn - V/v Báo cáo số liệu về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo QĐ 498/QĐ-Ttg ngày 14/4/2015 của TTCP 19/03/2020 Hoàng Văn Sơn