Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 199/BC-UBND - v/v Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
2 200/BC-UBND - V/v Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2019, huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
3 201/BC-UBND v/v Kết quả trồng rừng 6 tháng đầu năm 2019 08/07/2019 Phạm Việt Dũng
4 202/BC-UBND - v/v sơ kết 03 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp huyện ĐH theo hướng nâng cao giá trị tăng và phát triển bền vững và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và sinh kế bền vững cho người dân vùng trung tâm ATK Định Hóa gđ 2017-2020 08/07/2019 Phạm Việt Dũng
5 125/TTr-UBND V/v Đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước huyện Định Hóa năm 2018 08/07/2019
6 126/TTr-UBND v/v Xin điều chỉnh danh mục công trình thuộc CT MTQG giảm nghèo năm 2019 huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
7 128/TTr-UBND v/v Đề nghị thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tình Trường THCS Phú Đình huyện Định Hóa hạng mục Nhà lớp học 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
8 3977/QĐ-UBND v/v Phê duyệt danh sách, mức hưởng phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
9 3978/QĐ-UBND - v/v thành lập tổ thẩm định công tác điều chỉnh Quy hoạch xây dựng NTM đối với các xã trên địa bàn huyện Định Hóa gđ 2019-2025 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
10 3979/QĐ-UBND - v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cấp nước SH xóm Bản Piềng xã Thanh Định 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
11 3981/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường nội đồng Sơn Đầu 2 xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
12 3982/QĐ-UBND - v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường nội đồng Bản Hin 1 xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
13 3983/QĐ-UBND - v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường GTNT Bản Thanh xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
14 3984/QĐ-UBND - v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường nội đồng Hồng La 1 xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
15 3985/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường nội đồng Sơn Vinh 2 xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
16 3986/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường GTNT Lương Bình 1 xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
17 3987/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường GTNT Làng Phẩy xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
18 3988/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường GTNT Hồng La- Bình Yên xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
19 3989/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường GTNT Trường Sơn xã Sơn Phú huyện Định Hóa 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
20 3990/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường nội đồng xóm bảo Hoa 2 xã Bảo Linh 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn