Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 922/UBND-LĐTBXH v/v Tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
2 896/UBND-NN - v/v Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo Chương tình OCOP năm 2019 12/08/2019 Phạm Việt Dũng
3 898/UBND-TNMT v/v Triển khai thực hiện NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 12/08/2019 Phạm Việt Dũng
4 899/UBND-TNMT v/v Tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do TTCP đứng đầu 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
5 900/UBND-VP V/v Tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của BCĐ chương trình trồng quế huyện 12/08/2019 Phạm Việt Dũng
6 901/UBND-LĐTBXH v/v đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
7 902/UBND-VP V/v Triển khai công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trong năm 2019 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
8 903/UBND-NV - v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
9 904/UBND-NV v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
10 905/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
11 906/UBND-NV v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
12 907/UBND-NV v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
13 908/UBND-NV v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
14 909/UBND-NV v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
15 910/UBND-NV v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
16 911/UBND-NV v/v Đồng ý tiếp nhận viên chức 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
17 881/UBND-NN v/v Báo cáo kết quả thống kê đàn lợn và phương án tổng thể phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
18 882/UBND-LĐTBXH v/v Thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm 09/08/2019 Lộc Kim Tuyết
19 883/UBND-NN v/v Chỉ đạo tổng hợp báo cáo phục vụ chương trình giám sát HĐND tỉnh theo kế hoạch 109/KH-HĐND ngày 31/7/2019 09/08/2019 Phạm Việt Dũng
20 884/UBND-NN v/v Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM đối với các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2019, xã NTM kiểu mẫu các xóm NTM kiểu mẫu 09/08/2019 Phạm Việt Dũng