Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 943/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
2 944/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
3 945/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
4 946/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
5 947/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
6 948/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
7 949/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
8 950/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
9 951/UBND-VP v/v Thực hiện Kết luận của TT HĐND huyện tại phiên họp giải trình 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
10 952/UBND-TCKH v/v Đăng ký danh mục công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn