Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 943/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
2 944/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
3 945/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
4 946/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
5 947/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
6 948/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
7 949/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
8 950/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
9 951/UBND-VP v/v Thực hiện Kết luận của TT HĐND huyện tại phiên họp giải trình 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
10 952/UBND-TCKH v/v Đăng ký danh mục công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
11 953/UBND-TCKH v/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
12 954/UBND-TCKH v/v Cung cấp số liệu phục vụ đoàn công tác Thanh Tra Chính phủ 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
13 928/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
14 929/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
15 930/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
16 931/UBND-LĐTBXH - v/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
17 932/UBND-NV v/v Đề nghị hưởng thâm niên trợ cấp một lần đối với lực lượng công an xã 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
18 933/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
19 934/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
20 935/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
21 936/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
22 937/UBND-TNMT v/v Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
23 938/UBND-TNMT v/v Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát rác thải 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
24 939/UBND-TNMT v/v đề ngị hỗ trợ kinh phí kiểm kê đất đai năm 2019 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
25 940/UBND-NN - v/v Đề nghị cung cấp thông tin về việc trồng cây Macca trên địa bàn 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
26 941/UBND-VP v 15/08/2019 Lộc Kim Tuyết
27 923/UBND-VP V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng, dự ước 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
28 924/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
29 925/UBND-NV v/v Đề nghị chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
30 926/UBND-NV - v/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn