Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 943/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
2 944/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
3 945/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
4 946/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
5 947/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn