Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 943/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
2 944/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
3 945/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
4 946/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
5 947/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
6 948/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
7 949/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
8 950/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
9 951/UBND-VP v/v Thực hiện Kết luận của TT HĐND huyện tại phiên họp giải trình 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
10 952/UBND-TCKH v/v Đăng ký danh mục công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
11 953/UBND-TCKH v/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
12 954/UBND-TCKH v/v Cung cấp số liệu phục vụ đoàn công tác Thanh Tra Chính phủ 16/08/2019 Hoàng Văn Sơn
13 928/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
14 929/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
15 930/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
16 931/UBND-LĐTBXH - v/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
17 932/UBND-NV v/v Đề nghị hưởng thâm niên trợ cấp một lần đối với lực lượng công an xã 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
18 933/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
19 934/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
20 935/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
21 936/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
22 937/UBND-TNMT v/v Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
23 938/UBND-TNMT v/v Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát rác thải 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
24 939/UBND-TNMT v/v đề ngị hỗ trợ kinh phí kiểm kê đất đai năm 2019 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
25 940/UBND-NN - v/v Đề nghị cung cấp thông tin về việc trồng cây Macca trên địa bàn 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
26 941/UBND-VP v 15/08/2019 Lộc Kim Tuyết
27 923/UBND-VP V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng, dự ước 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
28 924/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
29 925/UBND-NV v/v Đề nghị chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
30 926/UBND-NV - v/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
31 927/UBND-LĐTBXH v/v Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
32 912/UBND-TNMT v/v Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầu Thu Thảo số 2 Tân Dương xã Tân Dương huyện Định Hóa 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
33 913/UBND-TCKH v/v báo cáo, cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán năm 2020 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
34 914/UBND-TCKH v/v Đăng ký bổ sung mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2019 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
35 915/UBND-TNMT v/v Giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB dự án hồ chứa nước Đèo Phượng xã Linh Thông huyện Định Hóa 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
36 916/UBND-NN v/v triển khai thực hiện hướng dẫn số 1699/HDLN-NN-TC ngày 07/8/2019 của Sở NN-PTNT- Sở Tài Chính 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
37 917/UBND-NN v/v Kết nối chia sẻ trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Thái Nguyên 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
38 918/UBND-VP v/v Thực hiện các nội dung theo kế hoạch giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
39 920/UBND-LĐTBXH v/v Báo cáo kết quả thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
40 921/UBND-NV v/v báo cáo số liệu tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
41 922/UBND-LĐTBXH v/v Tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
42 896/UBND-NN - v/v Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo Chương tình OCOP năm 2019 12/08/2019 Phạm Việt Dũng
43 898/UBND-TNMT v/v Triển khai thực hiện NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 12/08/2019 Phạm Việt Dũng
44 899/UBND-TNMT v/v Tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do TTCP đứng đầu 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
45 900/UBND-VP V/v Tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của BCĐ chương trình trồng quế huyện 12/08/2019 Phạm Việt Dũng
46 901/UBND-LĐTBXH v/v đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
47 902/UBND-VP V/v Triển khai công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trong năm 2019 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
48 903/UBND-NV - v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
49 904/UBND-NV v/v Sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn
50 905/UBND-NV - v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 12/08/2019 Hoàng Văn Sơn