Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến dân cư về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

05-03-2021

Đăng tải nội dung Quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa thời kỳ 2021 - 2030

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất

10-01-2021

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Hóa

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

07-03-2019

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

Thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2018 (lần 6)

03-12-2018

Thông báo Quy hoạch sử dụng đất năm 2018