Truy cập nội dung luôn

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

07-03-2019

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

Thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2018 (lần 6)

03-12-2018

Thông báo Quy hoạch sử dụng đất năm 2018