Truy cập nội dung luôn

Hội nghị BCH mở rộng Liên đoàn lao động

25-03-2019 13:11

Ngày 25/3, Liên đoàn lao động huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành mở rộng, lấy phiếu tín nhiệm và rà soát quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Quách Tuấn Anh, chủ tịch LĐLD huyện đã quán triệt các nội dung của công tác cán bộ: Việc rà soát, bổ sung qui hoạch, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.Theo đó, các đồng chí được đưa vào diện qui hoạch phải đảm bảo phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, năng lực công tác… Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm của BCH LĐLĐ huyện khóa VIII và cán bộ CĐCS trực thuộc LĐLD huyện đối với chức danh chủ tịch và phó chủ tịch LĐLD huyện. Kết quả đồng chí chủ tịch LĐLD huyện đạt 101/107 phiếu tín nhiệm cao đạt trên 94%
Hội nghị cũng tiến hành qui trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch 13 đồng chí vào Ban Chấp hành và 9 đồng chí vào ban thường vụ LĐLD huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Thông qua việc rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ LĐLĐ huyện nhằm đề xuất tiếp tục giữ trong qui hoạch những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc đưa ra khỏi qui hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định; khắc phục tình trạng thiếu hụt trong đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đảm bảo tính kế thừa, phát triển ổn định giữa các thế hệ cán bộ công đoàn. Đây cũng là căn cứ để LĐLĐ huyện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với thực tiễn.

Tin và ảnh: Minh Thư