Truy cập nội dung luôn

Kho bạc Nhà nước Định Hóa 30 năm xây dựng và phát triển

16-03-2020 07:57

Cùng với sự ra đời của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN Định Hóa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của KBNN, KBNN Thái nguyên, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, KBNN Định Hóa luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành, của địa phương để xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Định Hóa.

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, KBNN Định Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tổ chức tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước (NSNN), hạch toán phân chia nguồn thu cho các cấp đúng tỷ lệ điều tiết quy định. Mở rộng hình thức thu nộp, đó là ủy nhiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp huyện tổ chức thu các khoản thu NSNN,các khoản thu phát sinh trên địa bàn, qua đó góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào NSNN, tạo điều kiện cho đối tượng nộp lựa chọn các hình thức nộp tiền, hạn chế lưu thông tiền mặt, giảm khối lượng công việc cho công chức và nguồn chi phí của Kho bạc. Chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin,  đôn đốc kịp thời tập trung các khoản thu vào NSNN, góp phần đưa số thu NSNN trên địa bàn không ngừng tăng qua từng năm. Năm 1990 tổng thu NSNN huyện Định Hóa chỉ đạt 2 tỷ đồng, đến năm 2000 đạt 8 tỷ đồng, năm 2010 đạt 39 tỷ đồng và năm 2019 đạt 70 tỷ đồng, bằng 35 lần so với năm 1990.  

Song song với nhiệm vụ tổ chức công tác thu NSNN, KBNN Định Hóa triển khai nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, thực hiện thanh toán, chính xác các khoản chi của NSNN đúng tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các cấp ngân sách, đơn vị dự toán trên địa bàn. Tổng chi NSNN năm 1990 là 2 tỷ đồng, năm 2000 là 54 tỷ đồng, năm 2010 là 382 tỷ đồng và năm 2019 là 1.057 tỷ đồng, tăng 528 lần so với năm 1990.

30 năm qua, cùng với sự phát triển của các hoạt động nghiệp vụ KBNN, công tác kế toán KBNN luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm vì thông qua nghiệp vụ kế toán sẽ giúp cho lãnh đạo nắm chắc và kịp thời mọi hoạt động của KBNN nói chung và quỹ NSNN nói riêng. Doanh số hoạt động của KBNN Định Hóa tăng lên không ngừng, nếu năm 1990 doanh số hoạt động là 36 tỷ đồng, năm 2000 đạt 1.168 tỷ đồng, đến năm 2010 doanh số hoạt động đạt 8.632 tỷ đồng và năm 2019 đạt 15.718 tỷ đồng, tăng 436,6 lần so với năm 1990; hiện tại phục vụ 169 đơn vị mở tài khoản giao dịch, với trên 1.235 tài khoản hoạt động.  Thông qua nghiệp vụ kế toán, KBNN Định Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các nguồn vốn, các quỹ và tài sản của Nhà nước đảm bảo an toàn, đồng thời cung cấp thông tin giúp chính quyền các cấp, cơ quan tài chính năm bắt kịp thời về hoạt động thu – chi quỹ NSNN các cấp để chủ động trong điều hành NSNN.

Bên cạnh công tác quản lý, điều hành thu chi NSNN, KBNN Định Hóa đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ như triển khai, thực hiện và khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách (gọi tắt là TABMIS); Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp NSNN (gọi tắt là TCS); thanh toán điện tử liên kho bạc; thanh toán điện tử song phương...; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ tại nơi giao dịch. Đồng thời triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn huyện, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trong những năm qua, KBNN Định Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.  Hiện nay đội ngũ công chức của đơn vị gồm 12 biên chế, số công chức có trình độ đại học và trên đại học chiếm 83,3%; hàng tháng, quý việc tổ chức đánh giá chất lượng công tác, xếp loại công chức hàng năm luôn công khai minh bạch dựa trên mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian. Ngoài ra KBNN Định Hóa chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời  tạo môi trường đoàn kết, thân ái, dân chủ để mỗi công chức tự giác, tích cực nghiên cứu, học tập, sáng tạo, hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua, tạo động lực cho công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 30 năm, tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể KBNN Định Hóa liên tục đạt trong sạch vững mạnh, được các cấp, tổ chức ghi nhận đánh giá và khen thưởng thành tích. Nhiều cá nhân công chức của đơn vị có sáng kiến cải tiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác và đạt các danh hiệu thi đua, được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp.

     Ảnh: Các thế hệ công chức Kho bạc Nhà nước Định Hóa qua các thời kỳ

Ảnh: Tập thể công chức Kho bạc Nhà nước Định Hóa hiện nay

Chặng đường 30 năm đã đi qua, với những thành quả đã đạt được, đó là KBNN Định Hóa luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của KBNN, KBNN Thái Nguyên, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục phát triển trong tương lai, mỗi cán bộ công chức có quyền tự hào về những bước phát triển, những kết quả đã đạt được của hệ thống KBNN nói chung và của KBNN Định Hóa nói riêng, đồng thời cũng nhận thức rõ trách nhiệm kế tục sự nghiệp, mở mang phát triển KBNN trong giai đoạn tiếp theo. Với nhiệm vụ và trách nhiệm, tập thể công chức KBNN Định Hóa quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết, tiếp tục phát triển cùng hệ thống KBNN phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./. 

                                                                                        TH: Dương Thị Tuyết