Truy cập nội dung luôn

Tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Dương

22-04-2019 09:39

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào năm 2020, thời điểm này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Dương đang nỗ lực tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo về đích theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Tân Dương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng cơ sở khác (ảnh).
Đến hết quý I năm 2019, xã Tân Dương đã đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu trong năm 2019 này phải hoàn thành thêm 2 tiêu chí gồm: Trường học và Văn hóa. Cùng với sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong toàn xã, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Dương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

T/h: Dương Chiêm – Trịnh Sơn