Truy cập nội dung luôn

Mặt trận Tổ quốc huyện

Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại, Fax: 0280.3878.426

I. Lãnh đạo

 

1. Phó chủ tịch

Họ và tên: Phạm Thanh Nhuận

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Phó chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3878.426

II. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Phạm Thanh Nhuận

PCT

Phụ trách dân chủ - Pháp luật

Thanhnhuan.dinhhoa@ gmail.com

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

- Thực hiện các hoạt động phối hợp.

- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

- Chức năng kiện toàn tổ chức của Mặt trận.