Truy cập nội dung luôn

Phòng Nội vụ

- Tên đơn vị: Phòng Nội vụ huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax: 02803.578.179

I. Lãnh đạo:

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Lương Văn Hiền

Năm sinh: 20/3/1962

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02803578177

Điện thoại di động: 0914967405

Email: vanhien213@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Mai Thị Hồng Hạnh

Năm sinh: 01/10/1979

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02803578505

Điện thoại di động: 0989800878

Email: hanhtn@gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

 

 

Lương Văn Hiền                         

                           

TP

- Phụ trách chung về công tác Nội vụ trên địa bàn huyện.

- Công tác giới thiệu cán bộ có chức danh bầu cử, ứng cử và các chế độ về chính sách tuyển dụng, chính sách về nghỉ việc, nghỉ hưu đối với cán bộ theo phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ.

vanhien213@gmail.com

2

Mai Thị Hồng Hạnh

Phó TP

- Phụ trách theo dõi công tác Nội vụ trên địa bàn; Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp…

- Công tác thi đua khen thưởng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách hành chính; Công tác thanh niên.

- Chương trình, kế hoạch kiểm tra cán bộ, công chức theo phân cấp.

hanhtn@gmail.com

3

Ma Đình Đông

CV

- Công tác cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục &Đào tạo huyện;

- Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc UBND huyện;

dongma@gmail.com

 

4

Phan Thị Quỳnh

CV

- Công tác tổ chức bộ máy cấp xã, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 116 của Chính phủ;

- Giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 26 về chế độ chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và Nghị định 108 về tinh giản biên chế.

- Giải quyết chế độ cho Chủ nhiệm Hợp tác xã; dân công hỏa tuyến.

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức cấp xã;

quynhphan@gmail.com

 

       

5

Nông Thị Thu Hà

CV

- Công tác thi đua - khen thưởng của huyện;

- Công tác văn thư - lưu trữ.

hanvdhtn@gmail.com

 

6

Vũ Quang Vinh

HĐLĐ

- Phối hợp thực hiện công tác tổ chức bộ, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thuộc huyện;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác QLNN về thanh niên;

- Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

quangvinhtnu@gmail.com

7

Trần Văn Anh

HĐLĐ

- Trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về: Quản lý nhà nước về các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã, tôn giáo; chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

- Phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

- Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

anhtran@gmail.com

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

 2.1. Về tổ chức, bộ máy:

 a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và hướng dẫn chuyên môn của Sở Nội vụ;

 b. Trình Ủy ban nhân dân Huyện quyết định hoặc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện;

c. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp Huyện theo quy định của pháp luật.

 2.2. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

a. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

b. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện tổng hợp việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp của Huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

2.3. Về công tác xây dựng chính quyền:

a. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

 b. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phê chuẩn các chức danh bầu cử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

c. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện xây dụng đề án thành lập mới, nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của Huyện;

d. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của xóm, phố, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho trưởng xóm, phố, tổ dân phố theo quy định.

 2.4. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo  việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn.

2.5.Về cán bộ, công chức, viên chức:

a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện trong việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức;

b. Tham mưu thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp.

2.6.Về cải cách hành chính:

a. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn của Huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

b. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn Huyện;

c. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện và Sở Nội vụ.

 2.7. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn.

 2.8. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

b. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện và lưu trữ Huyện.

 2.9. Về công tác tôn giáo:

a. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

 2.10. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Huyện; làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Huyện;

b. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn Huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua – Khen thưởng  theo quy định của pháp luật;

 2.11.Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về các  công tác nội vụ theo thẩm quyền.

 2.12. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

 2.13. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện.

 2.14. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.