Truy cập nội dung luôn

Phòng Nông Nghiệp & PTNT

- Tên Đơn vị:  Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax:  02803 878 434

I. Lãnh đạo

1. Trưởng phòng

Họ và tên:  Triệu Thị Nga

Năm sinh: 1983

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3.505.102

Email: ngatt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

Họ và tên:  Ngô Quốc Tự

Năm sinh: 1967

Chức vụ:  Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: tunq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

          hoặc: quoctukndh@gmail.com

     

3. Phó Trưởng phòng

Họ và tên:  Nguyễn Anh Tấn

Năm sinh: 1979

Chức vụ:  Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02803 .878.003

Email: tanna.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

           hoặc: nguyentanlp@gmail.com

II. Cán bộ, chuyên viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Phạm Thị Huế

Chuyên viên

Tham mưu công tác Lâm nghiệp

huept.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

phamhue107@gmail.com

2

Phan Thị Yến

Chuyên viên

Tham mưu công tác Trồng trọt; công tác tổng hợp, văn thư

yenpt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

-  phanyenatk@gmail.com

3

Mai Thi Hường

Viên chức

Kế toán

huomt082014.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

maihuong.dh@gmail.com

4

Ma Quang Phú

Cán bộ

Tham mưu Chương trình 135, QL vật tư NN và VSATTP

phumq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

quangphudhtn.@gmail.com

5

Trần Thị Quyên

Cán bộ

Tham mưu công tác Thủy lợi, PC lụt bão

quyentt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

quyentrantl@gmail.com

6

Lương Văn Đôn

Cán bộ

Tham mưu về kinh tế tập thể, nước sạch

donlv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

-  luongdondh91@gmail.com

7

Nguyễn Thi Hoa

Viên chức

Tham mưu xây dựng Chương trình NTM

hoant.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

nguyenthihoantm@gmail.com

8

Lường Sỹ Du

Công chức

Tham mưu xây dựng Chương trình NTM

dusl.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

luongsydu@gmail.com

9

Ma Công Hoan

Viên chức

Tham mưu xây dựng Chương trình NTM

hoanmc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

conghoandinhhoa@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hiếu

Viên chức

Tham mưu xây dựng Chương trình NTM

hieunt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

hieunn910@gmail.com

11

Mạc Sỹ Huy

Cán bộ

Tham mưu xây dựng Chương trình NTM

huyms.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

huynongnghiepdh@gmail.com

12

Nông Chí Kiên

Viên chức

Tham mưu phát triển cây chè

kiennc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

-  kienchenn@gmail.com

13

Nguyễn Thị Hiện

Viên chức

Tham mưu phát triển cây chè

hiennth.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

14

Nguyễn V. Công Thắng

Viên chức

Tham mưu phát triển cây chè

thangnvc.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

III.  Chức năng nhiệm vụ:  

1.  Chức năng:

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; nước sạch, định canh định cư; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ban hành chỉ thị, quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

- Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

- Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

- Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

-  Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

- Tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân huyện về lĩnh vực Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.