Truy cập nội dung luôn

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3878. 317

I. Lãnh đạo.

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Phạm Thành Lê

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3878 214

Email: phamthanhle73@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Đào Văn On

Năm sinh: 1958

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3878 008

Email: oda.dinhhhoa@gmail.com

3. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Vũ Triêu Dương

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: Vuduong.tc@gmail.com

II. Cán bộ, chuyên viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Mai Thị Hằng

Kế toán

Theo dõi, quản lý kinh phí hoạt động của đơn vị.

maihangtckh@gmail.com

2

Lương Thế Đồng

Thẩm kế

TH, xây dựng KH thu, chi, theo dõi phân bổ dự toán ngân sách.

thedongtckh@gmail.com

3

Ma Thị Thiết

Chuyên viên

Theo dõi ngân sách xã

thiettckhdh@gmail.com

4

Hà Thị Thủy

Chuyên viên

Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển KTXH; công tác đầu tư XDCB.

hathuy.tn@gmail.com

5

Hoàng Thị Thảo

Chuyên viên

Quản lý phần mềm Tabmis, theo dõi khối giáo dục.

hoangthaohvtc@gmail.com

6

Thái Văn Dương

CBHĐ

Giúp việc cho thẩm tra quyết toán XDCB

duongtueba@gmail.com

7

Hà Thị Tuyến

CBHĐ

Kiểm tra hồ sơ dự toán và ra kết quả thẩm định đầu vào công trình XDCB, quản lý cấp ĐKKD.

hatuyen05@gmail.com

8

Phạm Thị Phượng

CBHĐ

Giúp việc cho bộ phận kế toán hành chính.

phamthiphuong2887@gmail.com

9

Nguyễn Khắc Trung

CBHĐ

Giúp việc cho bộ phận ngân sách, theo dõi lệnh chi.

atk.bon@gmail.com

10

Ma Thị Quỳnh                   

CBHĐ

Giúp việc cho bộ phận công sản.

quynh.tn2190@gmail.com

 
III.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng:

Là cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước, tham mưu giúp việc cấp ủy, HĐND, UBND huyện về quản lý thu, chi ngân sách, chế độ kế toán tài chính, kế hoạch KT-XH, đầu tư XDCB, cấp phép đăng ký kinh doanh, quản lý tài sản công theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH, Dự toán ngân sách địa phương ngắn hạn, dài hạn trình cấp có thâm quyền phê duyệt.

-  Tham mưu trình UBND huyện ban hành các Chỉ thị, Quyết định trong lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư, đăng ký kinh doanh.

- Phối hợp các ngành, các cấp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính, công tác quản lý tài chính của các đơn vị dự toán theo phân cấp quản lý; tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách các cấp theo quy định.

- Tham mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm trong trường hợp cần thiết.

- Quản lý, theo dõi tài sản công ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện; thực hiện công tác quản lý, thẩm định giá trên địa bàn; theo dõi, xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ghi thu, ghi chi nguồn vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Trình UBND huyện ban hành chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư.

- Xây dựng và phối hợp với các ngành chuyên môn xây dựng quy hoạch vùng, ngành, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết dài hạn, ngắn hạn.

- Hướng dẫn, quản lý, thụ lý xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn trong huyện công tác xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng cũng như thực hiện kế hoạch, quy hoạch, đầu tư.

- Tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình dự án phát triển KT - XH trong huyện.

- Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn và quy định của cấp trên, theo quy định của pháp luật hoặc do UBND huyện uỷ quyền, phân công.

- Báo cáo định kỳ, thường xuyên và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho cấp có thẩm quyền.

- Được ký các văn bản và giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền theo quy định.