Truy cập nội dung luôn

Phòng Tư Pháp

- Tên Đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax: 02803.878.041

I. Lãnh đạo.

      

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Ma Công Trình

Năm sinh: 

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

Email: 

2. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Ma Đình Nghị
Năm sinh: 31/7/1974
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803878161
Email: dinhnghidh@gmail.com

 

 

II.  Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Ma Thị Nhung

Chuyên viên

Báo cáo, theo dõi THPL, VBQPPL

nhung.dhlhn@gmail.com

2

Hoàng Văn Quỳnh

Chuyên viên

Chứng thực, hộ tịch

hoangquynh268@gmail.com

3

       

4

 

 

 

 

III.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng:

-  Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp

2. Nhiệm vụ:

-  Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định;

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản QPPL;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản QPPL;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, bản.

- Về chứng thực:

- Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

- Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.