Truy cập nội dung luôn

Phòng Tư Pháp

- Tên Đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax: 02803.878.041

I. Lãnh đạo.

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Phạm Đức Tuế

Năm sinh: 1957

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02803878041

Email: phamductue1957@gmail.com

II.  Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Ma Thị Nhung

Chuyên viên

Báo cáo, theo dõi THPL, VBQPPL

nhung.dhlhn@gmail.com

2

Hoàng Văn Quỳnh

Chuyên viên

Chứng thực, hộ tịch

hoangquynh268@gmail.com

3

Ma Đình Nhật

Cán bộ

Phổ biến GDPL

minhnhatapa2008@gmail.com

4

Dương Thị Huế

Cán bộ

Kế toán, văn thư

huemeo55@gmail.com

III.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng:

-  Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp

2. Nhiệm vụ:

-  Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định;

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản QPPL;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản QPPL;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, bản.

- Về chứng thực:

- Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

- Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.