Truy cập nội dung luôn

Thanh tra huyện

- Tên đơn vị: Thanh tra huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Số 28 phố Hợp Thành, TT Chợ Chu - Định Hóa  - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax: 02803 578 400

I. Lãnh đạo.

1. Chánh Thanh tra

Họ và tên: Đinh Tuấn Lượng

Năm sinh: 1961

Chức vụ:  Chánh Thanh tra

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Email: luonghudh@gmail.com

2. Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Thái Kim Trung

Năm sinh: 1967

Chức vụ:  Phó Chánh Thanh tra

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Email: thaitrungttdh@gmail.com

II. Cán bộ, chuyên viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Sỹ Thị Chiến

Thanh tra viên

- Công tác thanh tra

- chientnmt@gmail.com

- chienst.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2

Cung Thị Ly

Cán bộ

- Công tác thanh tra

- Văn thư, kế toán

cungly.apa@gmail.com

- lyct.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

III.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng:

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

2.2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.