Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Tên thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

Bước 1. Các Trường nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

Bước 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ; xem xét, trình quyết định; gửi về Trường học.

Bước 3. Các Trường tổ chức trao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở cho người được cấp tại Trường học
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc trực tuyến tại Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp nhà trường ký;

- Biên bản xét công nhận tốt nghiệp;

- Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 60 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.