Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức/cá nhân.

Trong trường hợp hồ sơ không đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 2: Chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo cấp huyện phân công Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế - hạ tầng (sau đây gọi tắt là phòng chuyên môn)

* Bước 3. Phòng chuyên môn kiểm tra nội dung của thành phần hồ sơ:

+) Trường hợp nội dung của thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Phòng chuyên môn trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho tổ chức/cá nhân. Thời gian kiểm tra hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức/cá nhân.

+) Trường hợp nội dung thành phần hồ sơ đạt yêu cầu phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, thụ lý hồ sơ.

* Bước 4: Phòng chuyên môn Dự thảo Giấy cấp phép, trình lãnh đạo UBND cấp huyện duyệt kết quả và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 5: Trả kết quả và thu lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

+ Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo các quy định hiện hành

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.Thời hạn giải quyết 30 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Xây dựng cấp huyện
Cơ sở pháp lý
+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
 
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 
+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 
+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.