Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Tên thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.
 
Công chức tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ;
 
+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ ;
 
Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.;
 
+ Bước 4: Cá nhân mang Giấy biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận kết quả.
 Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC);
 
- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;
 
- Một trong các giấy tờ sau:
 
+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;
 
+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
 
+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.
 
 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
 Thời hạn giải quyết 4 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp huyện
Cơ sở pháp lý
+ Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân.
 
 Danh sách biểu mẫu, tờ khai Mẫu số 11-MLS