Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất.

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất.
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong ngày làm việc.

+ Bước 2. Trong thời hạn không quá 15 ngày , Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

- Lập hồ sơ gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Bước 3: Trong thời hạn không quá 07 ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra soát xét hồ sơ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận mới.

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

+ Bước 4. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 + Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, thu Phí, Lệ phí (nếu có).
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

2. Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận;

3. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
Thời hạn giải quyết 25 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
 
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
 
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
 
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.
 
- Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đại chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.Danh sách biểu mẫu, tờ khai Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo. Mẫu số 10/ĐK