Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Tên thủ tục Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Cơ quan thực hiện UBND xã, phường
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo ngay cho UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc (sau đẩy gọi là nơi tiếp nhận thông tin). Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại theo Mầu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. 
 
   Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi trẻ em cư trú để thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối vói trẻ em khi được yêu cầu.
 
- Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc chỉ đạo người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tồn hại của trẻ em theo Mẩu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP để có cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp.
 
Trường hợp trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm thì trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND cấp xã phải áp dụng các biện pháp can thiêp khan cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định 56/2017/NĐ-CP.
 


Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
 
+ Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em.
 
+ Bản đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ (đo người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lập).
 
+ Dự thảo Quyết định về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em (Mầu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).
 
- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 


Thời hạn giải quyết 1 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND xã, phường
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Luật Trẻ em năm 2016.
 
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Danh sách biểu mẫu, tờ khai 93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
Mẫu số 02
Mẫu số 07