Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Tên thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Cơ quan thực hiện UBND xã, phường
Trình tự thực hiện
Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế:
 
- Bước 1: Cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em gửi đơn đề nghi chấm dứt việc chăm sóc thay thế (theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi ban hành quyết định giao, nhận trẻ em để thực hiện thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế.
 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, xem xét trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.
 
- Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế và chuyển hỉnh thức chăm sóc thay thế (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) vào kết quả theo dõi, đánh giá việc trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, theo đề nghị của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thể hoặc theo nguyện vọng của trẻ em.
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 
Đơn đề nghị chấm dứtt việc chăm sóc thay thế.
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND xã, phường
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp xã
Cơ sở pháp lý

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.


 
Danh sách biểu mẫu, tờ khai Mẫu số 15
Mẫu số 16