Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Tên thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
Bước 1: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sách nội trú, thời gian nộp hồ sơ và hưóng dẫn học sinh, sinh viên về hồ sơ.
 
Bước 2: Xác nhận đơn đề nghị cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, thủ trưởng cơ sở giáo đục nghề nghiệp có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên.
 
Bước 3: Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động
 
-    Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chỉnh; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú.
 
Công chức tiệp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
 
Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện lại hồ sơ và nộp lại theo quy định.
 
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.
 
- Bước 4: Thẩm định hồ sơ cấp chính sách nội trú
 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đối chiếu, thẩm định, phê duyệt danh sách đổi tượng được hưởng chính sách. Trường họp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Lao động - Thuơng binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học được biết trước thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 
Bước 5: Chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ
 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thưòng trú cổ trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác trực tiểp bằng tiền mặt cho học sinh, sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vổn đầu tư nước ngoài.Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp.
Thành phần số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
 
+ Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Phụ lục mục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016ATLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thưcmg binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.
 
+ Bản sao giấy khai sinh.
 
+ Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
 
+ Đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật, ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bô sung Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với ngựời khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
 
+ Đối với học sinh, sinh viên người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghị cấp chinh sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu) và sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
 
+ Đối với học sinh, sinh viên người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thưòng trú tại vùng cổ điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghị cấp chính sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung: Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu) và Sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
 
+ Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, ngoài đơn đề nghị cấp chỉnh sách nội trú và bản sao giấy khai sinh phải bổ sung bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao được chứng thực từ bản chỉnh hoặc bản sao có mang bản chính để đổi chiếu).
 
+ Đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp Tết Nguyên Đán, ngoài một số giấy tờ trên phải bổ sung Đơn đề nghị xác nhận và cấp trợ cấp theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT- BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
 Thời hạn giải quyết 3 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
 
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động “ Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/20.15/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
 Danh sách biểu mẫu, tờ khai Phụ lục III
Phụ mục V