Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

Tên thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi lập hồ sơ theo quy định, và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.
 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
 
Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định thi công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện lại hồ sơ và nộp lại theo quy định.
 
Trường họp hồ sơ đã đầy đủ chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.
 
- Bước 3: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
 
 Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;
 
+ Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại giấy phép);
 
+ Giấy tờ chứng minh đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trường hợp điều chính giấy phép).
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
 Thời hạn giải quyết 10 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010.
 
- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật Người cao tuồi.
 
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 cùa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.