Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục

Tên thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
- Trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thực hiện. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện (có cấp trung học phổ thông) hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Hồ sơ gồm:
 
- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;
 
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;
 
- Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện để trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 20 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên nhóm thủ tục hành chính Giáo dục quốc dân và khác
Cơ sở pháp lý

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.