Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Tên thủ tục Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, trường trung học công lập, hoặc đại diện của tổ chức, cá nhân đối với trường trung học tư thục gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ quy định đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
 
b) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
 
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
 
c) Biên bản kiểm tra.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 20 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên nhóm thủ tục hành chính Giáo dục quốc dân và khác
Cơ sở pháp lý
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.