Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Tên thủ tục Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ quy định đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; đề nghị cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục;
 
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 
b) Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học do người có thẩm quyền cấp;
 
c) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 
d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 
đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 
e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 
g) Các quy định về học phí, lệ phí;
 
h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 15 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên nhóm thủ tục hành chính Giáo dục quốc dân và khác
Cơ sở pháp lý
 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.