Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Tên thủ tục Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu trung tâm ngoại ngữ, tin học khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đề nghị cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại;
 
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
 
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
 
c) Biên bản kiểm tra;
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 15 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên nhóm thủ tục hành chính Giáo dục quốc dân và khác
Cơ sở pháp lý
 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.