Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học và Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học và Trung tâm giáo dục thường xuyên
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
- Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
 
- Trình tự giải quyết:
 
+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.
 
+ Đoàn đánh giá ngoài thực hiện kiểm tra, đánh giá, dự thảo báo cáo đánh giá ngoài gửi cho cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài để tham khảo ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, nếu cơ sở giáo dục không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý.
 
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài có văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.
 
+ Báo cáo đánh giá ngoài chính thức của cơ sở giáo dục được đăng tải trên website của sở giáo dục và đào tạo.
 
+ Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, cơ sở giáo dục bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã xác định trong báo cáo tự đánh giá.
 
+ Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục.
 
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc gửi kết quả qua đường bưu điện.
 
+ Nếu nhận trực tiếp người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. - Qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
+ Công văn đăng ký đánh giá ngoài.
 
+ Báo cáo tự đánh giá (2 bản).
 
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
Thời hạn giải quyết 20 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên nhóm thủ tục hành chính Giáo dục quốc dân và khác
Cơ sở pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005;
 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
 
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 
- Thông tư số  42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
 
- Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học;
 
- Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số  42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
 
- Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên.