Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Tên thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo ngay cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện nơi xảy ra vụ việc (sau đây gọi là nơi tiếp nhận thông tin). Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.
 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi trẻ em cư trú để thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em khi được yêu cầu.
 
- Bước 2: Cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp xử lý thông tin, thông báo, tố giác về trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; chuyển ngay thông tin đến UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc để thực hiện việc đánh giá nguy cơ ban đầu về mức độ tồn hại của trẻ em.
 
Bước 3: Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc chỉ đạo người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của trẻ em theo Mu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP để cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp.
 
Trường hợp trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm thì trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin, cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.
 Cách thức thực hiện -Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thông báo ngay (gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại) cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em cổ nguy cơ bị xâm hại. - Cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện trực tiếp thực hiện, áp đụng các biện pháp can thiệp khẳn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
  • + Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em.
  • + Bản đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp bảo đàm an toàn tạm thời cho trẻ (do người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lập).
  • + Dự thảo Quyết định về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).
  • + Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.Thời hạn giải quyết 12 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp huyện
Cơ sở pháp lý
-   Luật Trẻ em năm 2016.
 
-   Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.
 Danh sách biểu mẫu, tờ khai Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em.
Mẫu số 1
Mẫu số 2