Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Tên thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế:
 
Bước 1: UBND cấp xã gửi quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND quyết định chấm dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi quyết định này đến UBND cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đinh nhận chăm sóc thay thế.
 
 Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
 
Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của UBND cấp xã.
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
 Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp huyện
Cơ sở pháp lý
-     Luật Trẻ em năm 2016.
 
-     Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.