Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Tên thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
+ Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong ngày làm việc.
 
+ Bước 2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
 
Trường họp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 2 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hơp lệ, trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc sau:
 
+) Chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
 
+) Gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản bán hoặc góp vốn đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định.
 
+) Lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
 
+ Bước 3. Trong thời hạn không quá 4 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
 
+) Thẩm tra hồ sơ trình UBND cấp huyện quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Quyết định thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất
 
+) Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục xác định đơn giá thuê đất.
 
+) Trong thời hạn không quá 4 ngày làm việc sau khi có Thông báo quy định đơn giá thuê đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND cấp huyện ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.
 
+) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 
+ Bước 4. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật bién động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 
+ Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận cho người được cấp và thu Phí, Lệ phí (nếu có).
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định.
 
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 
- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.
 
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.Thời hạn giải quyết 8 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
- Thông tư sổ 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
“ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.
- Quyết định số 42/2014/QĐ-ƯBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đãng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tĩnh Thái Nguyên.
- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Quyểt định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sừ dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.