Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tên thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

 Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
Cách thức thực hiện Chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Lệ phí 100.000 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện
Cơ sở pháp lý

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội.

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách biểu mẫu, tờ khai Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Phụ lục III-5, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.