Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp lại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên;
 
+ Bước 2: Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình Lãnh đạo Chi cục;
 
+ Bước 3: Thành lập đoàn kiểm tra và thẩm định;
 
+ Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên.Cách thức thực hiện Trực tuyến hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần số lượng hồ sơ


Thời hạn giải quyết 15 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ sở pháp lý
+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010;
 
+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 
+ Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;
 
+ Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011;
 
+ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
 
+ Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.