Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Cơ quan thực hiện UBND xã, phường
Trình tự thực hiện
+ Trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự kiến danh sách hộ có thể nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu rà soát hộ nào có thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo. Danh sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn;
 
          + Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã;
 
          + Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động, thương binh và Xã hội;
 
Cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Cách thức thực hiện Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ gồm:
 
+ Đơn đề nghị công nhận hộ nghèo;
 
+ Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm
 
+ Biên bản hội nghị thôn xóm
 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 30 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND xã, phường
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Thông tư 21/2012/TT-LĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
 
- Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015