Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Cơ quan thực hiện Huyện Võ Nhai
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan Huyện Võ Nhai
Tên nhóm thủ tục hành chính Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Hợp tác xã năm 2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị quyết số 49 /2016 /NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.