Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Báo giảm trợ cấp xã hội, người có công UBND Xã Sơn Phú
5 Mức độ 2 Bầu hòa giải viên UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND xã, phường
7 Mức độ 3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã, phường
9 Mức độ 3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND cấp huyện