Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã, phường
5 Mức độ 2 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường
8 Mức độ 2 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND xã, phường
10 Mức độ 2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện