Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
2 Mức độ 3 Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND xã, phường
4 Mức độ 3 Chuyển trường cho học sinh cấp trung học phổ thông đến từ tỉnh, thành phố khác Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Mức độ 3 Chuyển trường cho học sinh cấp trung học phổ thông đi tỉnh, thành phố khác Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Mức độ 2 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND cấp huyện
9 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập UBND cấp huyện