Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Mức độ 3 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Mức độ 3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Công nhận “Gia đình văn hóa” UBND xã, phường
5 Mức độ 2 Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Duyệt bản vẽ mặt bằng vị trí công trình UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Gia hạn giấy phép xây dựng UBND cấp huyện