Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND xã, phường
4 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND xã, phường
10 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện