Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. UBND cấp huyện
4 Mức độ 3 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục theo đề nghị của cá nhân, tổ chức UBND xã, phường
6 Mức độ 3 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng) Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 3 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 2 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo