Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Mức độ 2 Giải thể trường mầm non theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
3 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Mức độ 2 Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
6 Mức độ 3 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 2 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. UBND cấp huyện
8 Mức độ 3 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 2 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. UBND cấp huyện